Kho bạc Nhà nước kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

11:13 | 16/09/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 4611/QĐ-KBNN về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Kho bạc Nhà nước.

Bộ Tài chính mua thêm gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19
Bộ Tài chính thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Sửa một số quy định về quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
KBNN thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19. Ảnh KBNN.

Theo Quyết định, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Kho bạc Nhà nước. Phó Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc KBNN. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trong hệ thống KBNN theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Tài chính.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Tài chính để chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch của hệ thống KBNN.

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công theo nguyên tắc từng thành viên chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, đảm bảo cơ quan và hệ thống KBNN hoạt động ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

KBNN cũng thành lập 4 Tổ tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo. Theo đó, Tổ Điều phối có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo triển khai công việc chung trong hệ thống KBNN liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; tổng hợp tình hình chung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn hệ thống để báo cáo Ban Chỉ đạo; xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan KBNN.

Tổ Tài chính, địa phương có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của KBNN các tỉnh, thành phố liên quan đến kinh phí và cơ chế mua sắm vật tư, trang thiết bị, vật dụng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại KBNN các tỉnh, thành phố; số lượng KBNN cấp tỉnh, cấp huyện bị phong tỏa, cách ly (phải thực hiện 3 tại chỗ); tình hình công chức, người lao động KBNN các tỉnh, thành phố nhiễm Covid-19 và vi phạm quy định phòng, chống dịch để báo cáo Lãnh đạo KBNN;

Tổ Hậu cần có nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan KBNN; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan KBNN; đầu mối liên hệ với các cơ sở y tế và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN.

Cùng với đó, Tổ Sức khỏe, con người có nhiệm vụ quản lý thông tin công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN; phối hợp với Tổ Hậu cần để hướng dẫn, điều phối việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN; phối hợp với Tổ An toàn Covid nắm bắt tình hình chung về sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN.

Cùng với các tổ tham mưu giúp việc, KBNN thành lập Tổ An toàn Covid để thực hiện một số nhiệm vụ tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan KBNN. Báo cáo kịp thời cho Trưởng Ban chỉ đạo và bộ phận y tế của cơ quan khi phát hiện người lao động mắc Covid-19 (F0) hoặc có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 (ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định...

Thùy Linh