Kho bạc Nhà nước kiểm thử chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư mới

09:43 | 01/04/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa tổ chức kiểm thử chấp thuận người sử dụng (UAT) chương trình Quản lý, Kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước ước giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 đạt hơn 13%
Xây dựng quy định mới về kiểm soát các khoản chi từ ngân sách qua Kho bạc
Kho bạc Nhà nước ứng dụng thông tin tiến tới Kho bạc số
Kho bạc Nhà nước kiểm thử chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư mới
Hình ảnh buổi Kiểm thử tại Kho bạc Nhà nước.

Tham gia kiểm thử chấp thuận người sử dụng đợt 1 này có sự tham gia của cán bộ công chức thuộc 5 Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh gồm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên và Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Được biết, chương trình Quản lý, kiểm soát chi đầu tư được Kho bạc Nhà nước xây dựng nhằm khắc phục một số hạn chế của các chương trình cũ như: chưa phục vụ các yêu cầu quản lý tác nghiệp từ nhận chứng từ, quản lý hợp đồng, cam kết chi và giao diện với hệ thống TABMIS, dịch vụ công; chưa kết hợp được chức năng quản lý kiểm soát, thanh toán và kết xuất số liệu từ cùng một hệ thống nhất quán, phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và chất lượng dữ liệu người nhập; chưa quản lý thông tin kế hoạch vốn trung hạn…Sau khi đưa vảo kiểm thử, chương trình sẽ đáp ứng được yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước

Cùng với đó, theo Kho bạc Nhà nước, chương trình Quản lý, kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước cho phép cán bộ kiểm soát chi có thể quản lý được chi tiết các lần thanh toán (tạm ứng, thực chi), quản lý kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch vốn hàng năm làm căn cứ cho kiểm soát chi, quản lý thông tin pháp lý của dự án (như quyết định đầu tư, tổng mức đầu tư, hợp đồng A-B, cam kết chi…) từ số liệu được tổng hợp và kết chuyển sang THBC_LAN để tổng hợp báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.

Đồng thời, chương trình này được giao diện với Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước, giao diện với hệ thống TABMIS và các hệ thống liên quan khác, giúp cán bộ kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước chỉ cần thực hiện các thao tác cập nhật, kiểm soát dữ liệu trên 1 hệ thống duy nhất là chương trình Quản lý, kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước.

Dự kiến, chương trình Quản lý, kiểm soát chi đầu tư đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện kiểm thử đợt 2 vào tháng 5/2021, triển khai thí điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2021 để triển khai diện rộng trên toàn hệ thống từ cuối tháng 6/2021.

Thùy Linh