Kho bạc Nhà nước đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

10:33 | 29/07/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Kho bạc Nhà nước phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Kho bạc Nhà nước kiến nghị thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đảm bảo hiệu quả
TPHCM: Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công
Xoá "điểm nghẽn" trong giải ngân vốn đầu tư công
Kho bạc Nhà nước đốc thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Cần đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Ảnh: Internet.

Thực hiện Công văn số 7747/BTC-KHTC ngày 14/7/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân năm 2021, Kho bạc Nhà nước yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Trên cơ sở đó kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp của chủ đầu tư để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

Đặc biệt đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, chủ đầu tư cần khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định; hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 để phê duyệt trước 30/9/2021.

Các đơn vị cũng cần thực hiện báo cáo nhanh hàng tuần về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, chi ứng dụng công nghệ thông tin và mua săm tài sản năm 2021 của đơn vị mình với các nội dung chủ yếu: tiến độ giải ngân các nội dung; tỷ lệ giải ngân trong tuần; lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo; các nội dung chậm tiến độ so với báo cáo kỳ trước, nguyên nhân, lý do; đê xuất, kiến nghị...

Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và Quyết định số 706/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí xác định các gói thầu trong nội bộ ngành tài chính thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng và lộ trình thực hiện đến năm 2025. Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh kế hoạch, dự toán đầu tư, mua sắm của các nội dung chậm tiến độ sang các nội dung có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn nếu có.

Đặc biệt, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân của đơn vị theo tiến độ đề ra. Đồng thời kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công và các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

Kho bạc Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân vốn đầu tư công, chi ứng dụng công nghệ thông tin và mua săm tài sàn năm 2021 của đơn vị mình.

Thùy Linh