Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh công tác tự kiểm tra

15:08 | 05/04/2021

(HQ Online) - Trong quý 1/2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội, từ đó thu vào nộp ngân sách nhà nước là 233 triệu đồng.

Kho bạc Nhà nước kiểm thử chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư mới
Kho bạc Nhà nước ước giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 đạt hơn 13%
Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước: Khi cải cách thực sự đi vào cuộc sống
Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh công tác tự kiểm tra
Trong quý 1/2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội. Ảnh: TL.

Ngay từ đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước đã tập trung bố trí lực lượng để tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đồng thời chú trọng kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản do Kho bạc Nhà nước quản lý.

Kho bạc Nhà nước cũng tăng cường đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và có các biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ.

Thống kê cho thấy, trong quý 1/2021, hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 233 triệu đồng (bao gồm kết quả thực hiện các kiến nghị năm trước).

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều có một số tồn tại nhất định, nội dung vi phạm không lớn và đều được chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời, không gây hậu quả (một số vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra).

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số đơn vị chưa quyết liệt trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, đặc biệt là vi phạm thời hạn cam kết chi; cá biệt một số hồ sơ thanh toán còn có thiếu sót, chưa đảm bảo tính khoa học và logic; một số đơn vị thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư chưa đúng ngày quy định; một số chứng từ chi còn chưa ghi đầy đủ yếu tố theo quy định; một số đơn vị kiểm soát thanh toán chưa quyết liệt yêu cầu đơn vị tích cực thực hiện thanh toán hoàn trả tạm ứng; một số Kho bạc Nhà nước ở miền núi còn thanh toán chi trả bằng tiền mặt...

Thùy Linh