Kho bạc kiểm soát chi vốn ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả ngay từ đầu năm

09:07 | 04/02/2023

(HQ Online) - Ngay từ đầu năm 2023, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, chi trả nguồn vốn ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả.

KBNN Bình Dương. Ảnh: Thùy Linh.
Hoạt đông nghiệp vụ tại KBNN Bình Dương. Ảnh: Thùy Linh.

Với kế hoạch vốn thuộc năm 2022, báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong công tác chi thường xuyên, dự kiến đến hết ngày 31/1/2023, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát ước đạt 1.007.857 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với công tác chi đầu tư, dự kiến đến hết ngày 31/1/2023, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 là 521.409,6 tỷ đồng; bằng 96,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 542.295,3 tỷ đồng); bằng 82,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 630.544,6 tỷ đồng). Trong đó, vốn trong nước thanh toán 500.185,4 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 83,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm. Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 21.224,3 tỷ đồng, bằng 61,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với kết quả thanh toán vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch năm 2023, báo cáo từ KBNN cũng cho biết, dự toán giao năm 2023 là 1.184.795 tỷ đồng, không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang.

Tính đến hết ngày 31/1/2023, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát ước đạt 90.000 tỷ đồng, bằng 7,6% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Về chi đầu tư thuộc nguồn vốn năm 2023, tính đến hết ngày 31/1/2023, dự kiến lũy kế giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 là 12.894,6 tỷ đồng; bằng 2% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (648.651,7 tỷ đồng). Trong đó, vốn trong nước thanh toán 12.894,6 tỷ đồng, bằng 2,1% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận là 0 tỷ đồng, bằng 0% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục rà soát quy trình liên thông chi đầu tư và nâng cấp các chức năng hệ thống dịch vụ công trực tuyến để đáp ứng quy trình liên thông với chứng từ chi đầu tư.

Đồng thời sẽ thực hiện khảo sát một số đơn vị KBNN về hệ thống dịch vụ công trực tuyến để nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng các yêu cầu sửa đổi Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

Thùy Linh