Khẩn trương triển khai kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia

09:30 | 21/06/2022

(HQ Online) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa yêu cầu các cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên triển khai kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022.

Tổ chức mua lương thực dự trữ quốc gia công khai minh bạch
Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia
Ngành Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp hơn 136,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia.  	Ảnh: TCDTNN
Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực triển khai kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022. Ảnh: TCDTNN.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu cục trưởng các cục Dự trữ Nhà nước khu vực căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua thóc được giao, rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảo đảm điều kiện nhập kho thóc dự trữ quốc gia theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp tích lượng kho thực tế không đủ, đề nghị có văn bản báo cáo Tổng cục Dự trữ Nhà nước để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị các cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc trình Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt.

Cũng theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, tiêu chuẩn kỹ thuật thóc nhập kho dự trữ quốc gia là thóc tẻ đổ rời, sản xuất trong nước, thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2022, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN 14: 2020/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính.

Để triển khai kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022 theo kế hoạch, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các cục Dự trữ Nhà nước khu vực xây dựng hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) mua thóc bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

Trong đó, lập thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) mua gạo theo đúng quy định tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá khi thực hiện đánh giá E-HSDT, trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) là 10% và tỷ trọng điểm về giá (G) là 90%. Không áp dụng việc đánh giá uy tín nhà thầu do năm 2022 là năm đầu tiên áp dụng đấu thầu mua thóc.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị các cục khu vực mời thầu qua mạng chủ động xây dựng phương án giá tối đa mua thóc đổ rời và xây dựng phương án giá mua thóc cụ thể gửi Tổng cục. Cụ thể, các cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức khảo sát, thu thập giá thóc đổ rời đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn, chủng loại thóc dự trữ quốc gia trên thị trường từ nhiều nguồn thông tin khác nhau; trên cơ sở đó tổng hợp, xây dựng phương án giá mua gửi Tổng cục Dự trữ Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật về dự trữ quốc gia.

Trong quá trình triển khai thực hiện mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022, các cục Dự trữ Nhà nước khu vực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm bắt diễn biến giá thóc trên địa bàn. Trường hợp giá thị trường có biến động tăng hoặc giảm so với mức giá đơn vị đề xuất, yêu cầu, các cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực báo cáo và đề nghị kịp thời bằng văn bản về Tổng cục Dự trữ Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh giá cho phù hợp.

Để đảm bảo hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trước pháp luật về hồ sơ, số liệu báo cáo; tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, xây dựng giá mua chính xác làm cơ sở cho việc đấu thầu mua thóc năm 2022.

Thùy Linh