Infographics: 19 nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

19:11 | 01/02/2021

Trong 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 19 Ủy viên là nữ (chiếm 9,5%), trong đó 18 Ủy viên chính thức (1 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Bí thư Trung ương Đảng) và 1 Ủy viên dự khuyết (Tôn Ngọc Hạnh).

Infographics: 19 nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo VOV