Hơn 2.600 hồ sơ đăng ký thuế được gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

13:54 | 10/10/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai hệ thống tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác các dịch vụ liên quan.

Hơn 2.600 hồ sơ đăng ký thuế được gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia
Tổng cục Thuế đã tiếp nhận hàng nghìn đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế, hiện nay, đơn vị này đã hoàn thành thiết kế hạ tầng kỹ thuật, kênh truyền, an toàn an ninh thông tin để khai thác 5 dịch vụ của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an cung cấp, gồm: dịch vụ xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh thư; dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình; dịch vụ chia sẻ thông tin công dân qua kênh kết nối với Văn phòng chính phủ (trục liên thông văn bản quốc gia); dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân (có CMND); dịch vụ gợi ý số định danh cá nhân (không có số CMND).

Đối với việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng cục Thuế đã triển khai công văn số 1604/TCT-KK gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng kí thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng kí thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến ngày 27/9/2022, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 1.209 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 1.419 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thùy Linh