HĐND cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công

14:55 | 20/10/2021

(HQ Online) - Theo Bộ Tài chính, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương được thực hiện theo phân cấp của HĐND cấp tỉnh.

Bộ Tài chính không có thẩm quyền ban hành quy định thu phí thẩm định đề án đóng, mở cửa mỏ
Đề xuất mức phí thẩm định cấp giấy phép môi trường
Bộ Tài chính: Sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về kiến nghị giảm tiền thuê đất
HĐND cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công
Cử tri tỉnh Hòa Bình đã có kiến nghị gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Internet

Cử tri tỉnh Hòa Bình đã có kiến nghị gửi tới sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV, theo đó đề nghị sửa đổi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết về mua sắm tài sản công theo hướng các cơ quan, đơn vị chủ động mua sắm, đảm bảo công việc và không ảnh hưởng đến quyền tự chủ của cơ quan, đơn vị.

Theo phản ánh của cử tri, thực tiễn thực hiện còn nhiều bất cập trong việc kịp thời bổ sung, thay thế trang thiết bị máy móc, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp phải lập thành dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp không thuộc trường hợp nêu trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyển quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương.

HNND cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Như vậy, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương được thực hiện theo phân cấp của HĐND cấp tỉnh.

Theo Bộ Tài chính, đối với tỉnh Hòa Bình, HĐND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 4/7/2018 ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong

việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình; trong đó, có nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công.

Vì vậy, trường hợp việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công tại tỉnh Hòa Bình còn bất cập như cử tri phản ánh, Bộ Tài chính đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình chuyển kiến nghị của cử tri tới HĐND tỉnh Hòa Bình để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hoài Anh