Hàng quá cảnh chuyển tải phải khai hải quan trên tờ khai vận chuyển độc lập

10:13 | 04/12/2020

(HQ Online) - Liên quan đến vướng mắc hàng hóa quá cảnh, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển từ cửa khẩu Thường Phước đến cảng SP – ITC để chuyển tải sau đó tiếp tục vận chuyển đến cảng Cát Lái và ngược lại.

Nhiều điểm mới đối với hoạt động hàng quá cảnh
Gỡ vướng thủ tục hàng quá cảnh vận chuyển bằng đường thủy nội địa
Nguy cơ gian lận khi lưu giữ chung giữa hàng hóa XNK, quá cảnh với hàng hóa nội địa
Cảng Cát Lái.
Cảng Cát Lái.

Theo đó, căn cứ quy định tại điểm 3 khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ), trường hợp hàng hóa quá cảnh thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, người khai hải quan phải thực hiện khai hải quan trên từng tờ khai vận chuyên độc lập theo từng chặng vận chuyển, từng loại hình tương ứng.

Cụ thể, trách nhiệm của người khai hải quan thực hiện theo quy định tại điểm c.1 khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước, thực hiện trách nhiệm của chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Về trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI, đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu Thường Phước đến cảng SP-ITC, thực hiện trách nhiệm của chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến tại cảng SP - ITC theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cảng SP - ITC đến cảng Cát Lái, thực hiện trách nhiệm của chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi tại cảng SP ITC theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Thực hiện trách nhiệm của chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến tại cảng Cát Lái theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC.

N.Linh