Được nộp dần số tiền chậm nộp trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng

13:55 | 30/07/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, DN được nộp dần số tiền chậm nộp trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số tiền thuế chậm nộp.

Nộp hồ sơ hoàn thuế quá thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính
Rà soát tính tiền chậm nộp thuế đối với trường hợp DN ưu tiên đã hết thời hạn
Doanh nghiệp thực hiện nộp dần tiền thuế thì sẽ được giải tỏa cưỡng chế

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Puratos Grand- Place Việt Nam về việc nộp dần tiền thuế nợ, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 92 Luật Quản lý số 78/2006/QH11 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 và Khoản 2 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: “4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dành tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

Cũng tại Khoản 5 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 quy định: “5. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ; không tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của luật này; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền thuế nợ được thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lần nộp dần và hồ sơ, thủ tục về nộp dần tiền thuế nợ”.

Do đó, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty TNHH Puratos Grand- Place Việt Nam nợ tiền chậm nộp nhưng không có khả năng nộp 1 lần và có đề nghị nộp dần thì được nộp dần số tiền chậm nộp trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số tiền chậm nộp.

Trong đó, điều kiện hồ sơ, thẩm quyền, thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 134 Thông tư 38/2015-TT-BTC ngày 25/3/201 của Bộ Tài chính.

Tuấn Kiệt