Dự kiến sẽ giảm thuế giá trị gia tăng còn 8% từ đầu tháng 2

10:03 | 16/01/2022

(HQ Online) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Tài chính đã thực hiện hướng dẫn cụ thể về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng.

Ngành Thuế kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng
Gỡ khó về hoàn thuế giá trị gia tăng các dự án đầu tư cho doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng với hàng hoá, dịch vụ
Dự kiến sẽ giảm thuế giá trị gia tăng còn 8% từ đầu tháng 2
Sẽ thực hiện giảm 2% thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.

Một số nhóm hàng dịch vụ sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng

Theo dự thảo, sẽ thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT), áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết 31/12/2022, trừ nhóm hàng dịch vụ sau:

Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Chi tiết hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định nêu trên thực hiện theo phụ lục 1 và phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của luật.

Về mức giảm trừ thuế GTGT, dự thảo nghị định quy định rõ, cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Quy định cụ thể trình tự thủ tục

Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện. Theo đó, đối với cơ sở kinh doanh quy định nêu trên, khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định 8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại cột “thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cột tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì cơ quan thuế được thực hiện xác định mức thuế GTGT đảm bảo nguyên tắc giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 khi lập bộ thuế khoán.

Trường hợp tổ chức khai thay, nộp thay thì thực hiện xác định mức thuế GTGT trên tờ khai thuế đảm bảo nguyên tắc giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế. Đồng thời lập Bảng xác định số thuế GTGT được giảm theo mẫu ban hành kèm theo nghị định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, cơ sở kinh doanh lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chính, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Trường hợp cơ sở kinh doanh kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đổi tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vẻ có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giảm in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Bộ Tài chính dự kiến chính sách giảm thuế GTGT sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 49,4 nghìn tỷ đồng.

Thùy Linh