Đổi mới, sáng tạo để hình thành Kho bạc số vào năm 2030

07:44 | 30/03/2021

(HQ Online) - Sau khi đã hoàn thành xây dựng kho bạc điện tử, mục tiêu hướng tới năm 2030 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) là hình thành kho bạc số. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là "chìa khóa" giúp KBNN có thể hoàn thành mục tiêu này.

Kho bạc Nhà nước ứng dụng thông tin tiến tới Kho bạc số
Ứng dụng công nghệ thông tin: Khâu đột phá thúc đẩy cải cách Kho bạc Nhà nước
Đến năm 2030: Kho bạc Nhà nước phát triển kho bạc số dựa trên công nghệ kỹ thuật số
Hướng tới hình thành "Kho bạc số"
Xây dựng Kho bạc số để đổi mới hoạt động nghiệp vụ kho bạc
Đổi mới, sáng tạo để hình thành Kho bạc số vào năm 2030
Mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đang được các KBNN địa phương dốc sức thực hiện. Ảnh: Thùy Linh

Mọi giao dịch phải được số hóa

Tại dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 đã đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng KBNN hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để thực hiện tốt các chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước; huy động vốn cho ngân sách nhà nước và tổng kế toán nhà nước.

Theo KBNN, mục tiêu cuối cùng của chiến lược là nâng cao hiệu suất hoạt động, giảm thiểu chi phí giao dịch, tự động hóa quy trình giao dịch (hồ sơ điện tử, kiểm soát điện tử)... Đến năm 2030, mọi giao dịch phải được số hóa và hệ thống phải ghi nhận được mọi bước của giao dịch với cơ chế kiểm soát điện tử đã thiết lập sẵn trong hệ thống. Tại các đơn vị KBNN sẽ không còn hồ sơ bằng giấy và công chức kho bạc không còn phải thực hiện các bước kiểm soát, thanh toán vốn theo phương thức thủ công. Như vậy, Kho bạc số chính là kho bạc mà ở đó mọi hoạt động sẽ gắn kết chặt chẽ các dịch vụ công thông qua nền tảng kết nối và chia sẻ, khai thác dữ liệu để phục vụ các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng ngân sách và các cấp chính quyền.

Để hoàn thành mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng và hoàn thiện nền tảng Kho bạc số, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của KBNN; phát triển Kho bạc số dựa trên công nghệ kỹ thuật số; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. Trong cả giai đoạn 2021 - 2030, KBNN sẽ thực hiện nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác (phối hợp thu ngân sách; thanh toán song phương; thanh toán liên ngân hàng; dịch vụ công trực tuyến…) để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số.

Những năm qua, mặc dù đã có những thành tích đáng kể trong việc chuyển đổi số nhưng KBNN vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiều công việc. Trước hết là thiết kế mô hình kho bạc chuẩn với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp yêu cầu cải cách của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương theo hướng chuyển đổi số, số hóa và một nền hành chính phục vụ. Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 cần được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, đảm bảo hoạt động của KBNN theo hướng hiện đại, hiệu quả và mang tính phục vụ.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng, được coi là nền tảng của việc chuyển đổi số và số hóa hoạt động KBNN trong tương lai. Do đó, thời gian tới, KBNN cần đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin và kiến trúc lại hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, trong đó chú trọng đến các chương trình ứng dụng quản lý ngân sách, dịch vụ công trực tuyến, giao dịch thanh toán và các dự án, chương trình lớn phục vụ giai đoạn chuyển đổi từ kho bạc điện tử sang kho bạc số theo đúng định hướng chính phủ điện tử và chính quyền số.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Với dự thảo Chiến lược đã đề ra, năm 2021 sẽ là năm khởi động của toàn ngành KBNN. Thời điểm hiện tại, mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đang được các KBNN địa phương dốc sức thực hiện. Tại KBNN Nam Định, thời gian qua, đơn vị đã rà soát, cải cách hành chính, bỏ bớt các thủ tục rườm rà, tránh gây phiền hà, sách nhiễu khách hàng. Đặc biệt, KBNN Nam Định đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hoá các quy trình quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Theo ông Vũ Duy Minh, Giám đốc KBNN Nam Định, từ đầu năm 2020 đến nay, KBNN Nam Định đã rà soát triển khai một thủ tục hành chính mới, thay thế 10 thủ tục và bãi bỏ 3 thủ tục hành chính cũ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho các đơn vị đến giao dịch.

Đồng thời, KBNN Nam Định đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu, nộp ngân sách và trao đổi dữ liệu thu, nộp với cơ quan Thuế, Tài chính. Đối với công tác chi ngân sách, KBNN Nam Định đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến tới 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh. Thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, các khoản thanh toán được phê duyệt bằng chữ ký số có tính bảo mật cao, đem lại sự an toàn trong khâu kiểm soát, thanh toán, góp phần hạn chế rủi ro, được các đơn vị sử dụng ngân sách tích cực hưởng ứng tham gia.

"KBNN Nam Định sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các cải cách theo kế hoạch KBNN đề ra cũng như sẽ chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đào tạo đội ngũ công chức tinh thông về nghiệp vụ, am hiểu về công nghệ, có năng lực và có tư duy đổi mới sáng tạo để đón nhận những cải cách mới trên con đường tiến tới kho bạc số", ông Vũ Duy Minh khẳng định.

Nhiều lãnh đạo KBNN địa phương cũng khẳng định, công tác cải cách, hiện đại hóa luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tìm tòi, sáng tạo và đổi mới để hoàn thành mục tiêu hướng tới Kho bạc số vào năm 2030.

Thùy Linh