Điều kiện để kinh doanh chứng khoán phái sinh là gì?

17:17 | 10/08/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định Hướng dẫn Luật Chứng khoán về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh với các quy định cụ thể về các điều kiện cấp phép hoạt động.

dieu kien de kinh doanh chung khoan phai sinh la gi
Muốn kinh doanh dịch vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh phải đươc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép.

Quy định về cấp giấy chứng nhận đủ kiều kiện kinh doanh

Dự thảo cũng nêu rõ các công ty này phải trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định pháp luật; không có lỗ lũy kế theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét; tỷ lệ an toàn tài chính đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ; ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét phải là chấp nhận toàn phần.

Theo dự thảo Nghị định, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Để được cấp phép, các Công ty chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện tài chính căn cứ trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét.

Cụ thể, đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 800 tỷ đồng trở lên; đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 250 tỷ đồng trở lên. Trong trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán phải đạt tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

Dự thảo quy định, những công ty này phải có quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro theo quy định pháp luật. Ngoài ra, phải có giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 3 nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh dự kiến đăng ký có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. Nhân viên nghiệp vụ tại bộ phận kinh doanh chứng khoán phái sinh không được kiêm nhiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác của công ty.

Dự thảo cũng nêu rõ các công ty này phải trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định pháp luật; không có lỗ lũy kế theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét; tỷ lệ an toàn tài chính đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ; ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét phải là chấp nhận toàn phần.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định về điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, theo đó phải có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét từ 25 tỷ đồng trở lên; phải có giám đốc (tổng giám đốc), phó giám đốc (phó tổng giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 3 nhân viên cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Điều kiện được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, dự thảo Nghị định quy định: công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán bao gồm: được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán; được phép hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh.

Công ty chứng khoán cũng cần đáp ứng các điều kiện tài chính căn cứ trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên (nếu có) đã được soát xét. Đối với thành viên bù trừ trực tiếp: phải có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 900 tỷ đồng trở lên; đối với thành viên bù trừ chung: phải có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đạt từ 1.200 tỷ đồng trở lên.

Dự thảo cũng nêu rõ cần trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định pháp luật; không có lỗ lũy kế theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất, báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét; tỷ lệ an toàn tài chính đạt tối thiểu 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ; hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm gần nhất không quá 5 lần; có quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro cho hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cũng quy định điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên đối với ngân hàng thương mại, từ 1.000 tỷ đồng trở lên đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định pháp luật về tổ chức tín dụng trong vòng 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ.

Thùy Linh