Đặt mục tiêu tỷ lệ huy động nguồn ngân sách nhà nước 2021 - 2025 đạt 15 - 16% GDP

21:12 | 15/11/2020

(HQ Online) - Theo dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng vừa được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đưa ra nhiều mục tiêu quan trọng của nhiệm vụ tài khóa.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021
Ngành Hải quan: Kiểm soát nợ thuế hiệu quả
Quốc hội quyết thu hơn 1,3 triệu tỷ đồng, chi hơn 1,6 triệu tỷ đồng năm 2021
4755-img-6075
Ảnh Thùy Linh.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 trong lĩnh vực tài chính ngân sách, dự thảo báo cáo cho biết cơ cấu thu đã chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, các nhiệm vụ chi cơ bản được thực hiện theo đúng dự toán, tăng dần tỷ lệ chi đầu tư phát triển, giảm dần chi thường xuyên, bảo đảm các mục tiêu về bội chi và nợ công.

Kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách được tăng cường. Công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế tiếp tục được chú trọng gắn với đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế... góp phần bảo đảm tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.

Giai đoạn 2016 - 2019, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt bình quân 25,5% GDP, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2011 - 2015 (23,4% GDP). Ước giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 24,5% GDP.

Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 chiếm khoảng 81,6%, cao hơn so với giai đoạn 2011 - 2015 (68%). Dự kiến đến năm 2020, tỷ trọng này khoảng 84,3% theo đúng định hướng là tăng tỷ trọng thu nội địa. Các nhiệm vụ chi cơ bản được thực hiện theo đúng dự toán, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm.

Trong đó, tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng lên mức 27 - 28%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên từ mức 63 - 65% giai đoạn 2011 - 2015 xuống khoảng 62 - 63%, trong khi vẫn thực hiện tăng lương, lương hưu, trợ cấp người có công và các chính sách xã hội khác, ưu tiên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, từng bước tính chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp trong giá dịch vụ theo khả năng của ngân sách nhà nước và thu nhập của người dân.

Bội chi và nợ công được kiểm soát, giảm so với giai đoạn trước. Bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2019 đạt 3,5% GDP, giảm so với giai đoạn 2011 - 2015 (5,4% GDP), dự kiến năm 2020 bội chi ngân sách nhà nước khoảng 4,99% GDP.

Từ năm 2017, nhờ giảm bội chi ngân sách nhà nước, siết chặt quản lý vay và bảo lãnh chính phủ, nợ công bắt đầu giảm. Đến hết năm 2019, tỷ lệ nợ công ước khoảng 55% GDP, nợ chính phủ khoảng 48% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,1% GDP, nằm trong giới hạn cho phép tương ứng là không quá 65% GDP; 54% GDP và 50% GDP.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khả năng thu ngân sách sẽ thấp hơn dự kiến, đồng thời các chính sách hỗ trợ cho y tế, sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội sẽ phát sinh thêm yêu cầu tăng chi, dẫn tới tăng bội chi ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ nợ công dự kiến năm 2020 tăng lên khoảng 56,8% GDP nhưng vẫn góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia. Đặc biệt, nợ công đã được cơ cấu lại theo hướng tăng kỳ hạn vay, tăng tỷ trọng các khoản vay trong nước, giảm vay nước ngoài.

Đặt ra mục tiêu cho giai đoạn tới, dự thảo có nêu: Dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2021 - 2025 tới dự kiến khoảng 6,5 - 7%. Mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2025 là đạt 4.700 - 5.000 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.

Về các cân đối lớn của nền kinh tế, mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy tăng tổng tích luỹ tài sản chiếm khoảng 27 - 28% GDP và duy trì tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng không thấp hơn 73 - 74% GDP. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 - 34% GDP.

Tỷ lệ huy động nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đạt 15 - 16% GDP. Nợ công giảm dần, đến năm 2025 khoảng 47,5% GDP, nợ chính phủ đến năm 2025 khoảng 43,8% GDP. Bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 3,7% GDP. Bảo đảm cân đối năng lượng quốc gia.

Hồng Vân