Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan ra Nghị quyết quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022

21:04 | 21/04/2022

(HQ Online) - Để thực hiện tốt nhiện vụ thu ngân sách nhà nước, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan vừa ban hành Nghị quyết về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan: Phát huy vai trò lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Ngành Hải quan: Đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách
Hoạt động nghiệp vụ tại  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3. Ảnh: N.Linh

Năm 2022, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 352.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2022 tăng 5% so với dự toán.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN do Quốc hội và Bộ Tài chính giao, Đảng ủy cơ quan Tổng cục ban hành Nghị quyết chuyên đề chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng toàn Ngành cần tập trung triển khai.

Trong đó, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2022; xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch hành động công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 theo yêu cầu của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 theo tinh thần tạo thuận lợi thương mại, cải cách hành chính.

Đồng thời đảm bảo tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan yêu cầu cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị lãnh đạo công tác cải cách, tạo thuận lợi thương mại và công tác thu NSNN. Trong đó, cải cách, hiện đại hóa hải quan với trọng tâm là nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tổng thể về thủ tục hải quan, quy trình nghiệp vụ chuyên sâu, mô hình Hải quan thông minh, Hải quan số với mức độ tự động hóa cao, ứng dụng thành tựu công nghệ mới và hiện đại trên nền tảng số, đảm bảo tương thích, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, có khả năng dự báo, thích ứng với sự biến động của thương mại quốc tế cũng như yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Tập trung triển khai cải cách toàn diện công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia theo nhiệm vụ phân công tại các Nghị quyết của Chính phủ.

Xây dựng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hải quan năm 2022, xây dựng Luật Hải quan thay thế Luật Hải quan năm 2014 nhằm tuân thủ các cam kết quốc tế, tạo cơ sở pháp lý thực hiện Hải quan số, Hải quan thông minh, chuyển đổi số...

Đối với công tác thu NSNN, Đảng ủy yêu cầu đánh giá các tác động ảnh hưởng đến thu NSNN để kịp thời đề xuất, báo cáo giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2022 tới từng cục hải quan tỉnh, thành phố. Rà soát sửa đổi kịp thời danh mục rủi ro về trị giá đối với hành hóa XNK; thực hiện đúng quy định về kiểm tra trị giá.

Rà soát sửa đổi kịp thời danh mục rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK; kịp thời phát hiện các sai phạm; tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ trong xây dựng Hải quan thông minh liên quan đến lĩnh vực phân loại hàng hóa; rà soát, kiểm tra các trường hợp miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, không chịu thuế...

Đối với công tác quản lý nợ thuế, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của cục hải quan các tỉnh, thành phố, cục kiểm tra sau thông quan; chỉ đạo phân loại và xử lý các nhóm nợ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị và đưa ra các giải pháp thu hồi nợ phù hợp với thực tế.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phát huy vai trò, nhiệm vụ tham mưu cho Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia; tập trung triển khai các chuyên đề theo định hướng lớn, có trọng tâm, trọng điểm.

Nghị quyết giao bí thư các chi bộ, đảng bộ, thủ trưởng các đơn vị trong cơ quan Tổng cục căn cứ vào nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể được giao để xây dựng nghị quyết hàng tháng của chi bộ, đảng bộ cùng lãnh đạo đơn vị phân công cho cán bộ đảng viên triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, giải pháp được nêu tại Chỉ thị 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 được giao.

N.Linh