Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc

08:42 | 21/07/2020

(HQ Online) - Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn đảng, toàn quân và toàn dân nói chung. Nhận thực được vấn đề này, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ, đồng thời nêu cao tinh thần thái độ, trách nhiệm để thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện.

Danh sách Bí thư, Phó Bí thư và Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết- Đổi mới- Kỷ cương- Đột phá- Sáng tạo
Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2020-2025
2247 3 picture1 23 29 11 869

Dự thảo các văn kiện phản ánh đúng và trúng thực tiễn

Báo cáo góp ý của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan cho thấy, các ý kiến đều nhận định dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị công phu, trí tuệ và khoa học, mang tính tổng hợp và khái quát rất cao. Nội dung dự thảo các văn kiện được xây dựng toàn diện, đầy đủ, phản ánh đúng và trúng thực tiễn của Việt Nam và con đường cách mạng của dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thời gian qua, hiện nay và dự báo trong tương lai.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu phấn đấu đặt ra tại các văn kiện có cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn cao trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực về thực trạng đất nước giai đoạn hiện nay, cùng với tổng kết lý luận từ thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước thời gian qua; nhận diện toàn diện, rõ ràng, đầy đủ các tác động và xu hướng phát triển của thế giới, con đường cách mạng của dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Theo góp ý của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan, báo cáo chính trị, chủ đề của Đại hội đã thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, phản ánh mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng và nhân dân trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Tham gia vào văn kiện, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan góp ý: Nội dung Văn kiện Đại hội Đảng XIII là những vấn đề lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nội dung dự thảo được đưa ra lấy ý kiến từ tháng 2/2020, từ đó đến nay tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó các nhận định, đánh giá, kết quả cần được cập nhật, bổ sung để phù hợp với thực tiễn.

Về những nội dung cụ thể, theo Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan, dự thảo Báo cáo chính trị cơ bản các ý kiến nhận định báo cáo được xây dựng với cấu trúc khoa học và toàn diện, các nội dung được đề cập trong báo cáo có chiều sâu và phản ánh thực trạng của đất nước, nêu bật được các thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020. Nhận diện và dự báo đầy đủ, toàn diện, đúng tình hình thế giới và đất nước trong những năm tới; phân tích rõ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức đối với con đường phát triển đất nước và khát vọng hưng thịnh của dân tộc. Các định hướng nhiệm vụ, giải pháp khá toàn diện và đầy đủ. Đa số ý kiến nhất trí với chủ đề Đại hội đã đưa ra. Bên cạnh đó, báo cáo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan cũng góp ý chi tiết về những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.

Về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan cơ bản nhất trí và đánh giá báo cáo đã nêu sát và phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn của nước ta hiện nay.

Đối với một số ý kiến tham gia cụ thể, theo Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan, về chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 – 2030, đa số ý kiến đề nghị chọn phương án 1 “Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Ngoài ra, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đề nghị bổ sung thêm nội dung: Nâng cao chất lượng, tỷ trọng các ngành dịch vụ, phát triển mạnh dịch vụ du lịch, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo và y tế chất lượng cao; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; tập trung xây dựng và phát triển văn hóa văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường; thực hiện các chính sách xã hội giàu tính nhân văn, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiến nghị cải cách hành chính trong Đảng

Về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, ngoài những nội dung góp ý đánh giá ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, đối với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII cần bổ sung phương hướng: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cần bổ sung nhiệm vụ, giải pháp số 10 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới (dự thảo mới chỉ đưa ra đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới). Về thi hành Điều lệ Đảng, Trung ương cần có hướng dẫn quy định cụ thể về kết luận Tiêu chuẩn chính trị cho từng cấp, từng đối tượng, không nên quy định chung như hiện nay là cán bộ được quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, tham gia cấp ủy… đều phải có kết luận về Tiêu chuẩn chính trị. Vì như quy định hiện nay cán bộ từ cấp Trung ương đến cấp thấp nhất (tổ, đội, chi ủy trực thuộc Đảng ủy bộ phận…) hồ sơ kết luận như nhau, nên mất rất nhiều thời gian cũng như thủ tục hành chính. Hơn nữa cũng không có quy định thời hạn nào cho cấp có thẩm quyền ra văn bản kết luận Tiêu chuẩn chính trị (đối với những trường hợp không có vấn đề gì phải thẩm tra, xác minh), do đó việc kiện toàn cấp ủy, điều động, luân chuyển cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ rất chậm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Trung ương cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; hiện nay các hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo, sổ sách của Đảng đều là hồ sơ giấy, mất nhiều thời gian và nơi quản lý lưu trữ. Bên cạnh đó nên có sự thống nhất hồ sơ cán bộ với hồ sơ đảng viên để thuận lợi cho việc quản lý cán bộ, đảng viên.

Ngoài các nội dung tham gia vào Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan cũng tham gia nhiều ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV.

(Theo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo Văn kiện
Đại hội Đảng các cấp của Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Hải quan)

Ngọc Linh