Đảng bộ Bộ Tài chính: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020

10:41 | 28/08/2020

(HQ Online) - Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước, trong đó, bám sát chủ trương, chỉ đạo của các cấp, kịp thời xây dựng và ban hành các Kế hoạch hành động cụ thể.

75 năm - ngành Tài chính luôn sáng tạo, đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Cao Bằng cần thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách
Đảng bộ Kho bạc Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025: Nhiệm kỳ của thách thức và quyết tâm
khai mac dai hoi dai bieu dang bo bo tai chinh lan thu xxv nhiem ky 2020 2025
Cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững hơn; quản lý thu ngân sách nhà nước ngày càng hiệu quả là hai trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: T.L.

Cân đối ngân sách tích cực

Ngành Tài chính đã đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tài chính – ngân sách nhà nước theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hệ thống thể chế trong lĩnh vực tài chính ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo sự đồng bộ, công khai, minh bạch, phù hợp với quá trình phát triển của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế...

Ngoài ra, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành Tài chính cũng đã đi tiên phong trong đề xuất và trình cấp có thẩm quyền các giải pháp về chính sách tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội; thực hiện chính sách tài khóa chủ động, tăng cường phối hợp với các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh việc thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

Nhờ đó, Ngành đã ứng phó kịp thời với các biến động của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Quy mô thu ngân sách nhà nước được củng cố, cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững hơn, quản lý thu ngân sách nhà nước ngày càng hiệu quả.

Đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, làm thu ngân sách nhà nước năm 2020 gặp nhiều khó khăn nhưng quy mô thu ngân sách 5 năm 2016-2020 vẫn tăng khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt khoảng 24,5% GDP, trong đó thu từ thuế phí đạt khoảng 20,5% GDP, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV.

Chi ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ theo đúng dự toán được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước. Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước bước đầu đạt kết quả tích cực, chi đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 chiếm khoảng 27-28% tổng chi ngân sách nhà nước; chi thường xuyên bao gồm cả chi tạo nguồn cải cách tiền lương khoảng 63% tổng chi ngân sách nhà nước (mục tiêu Nghị quyết 07-NQ/TW dưới 64%).

Bên cạnh đó, Ngành đã đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cân đối ngân sách tích cực, nợ công đảm bảo trong giới hạn an toàn và được quản lý chặt chẽ. Bội chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2016-2019 khoảng 3,7% GDP, năm 2019 khoảng 3,4% GDP và dự toán năm 2020 là 3,44 %GDP, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 07-NQ/TW (đến năm 2020 xuống dưới 4% GDP).

Nỗ lực cải cách hành chính

Thời gian qua, ngành Tài chính đạt bước đột phá trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài chính, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN,... Bộ Tài chính đã 7 năm liền dẫn đầu khối các bộ, ngành về chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT. Cùng với đó, Ngành đã chú trọng rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến. Thời gian nộp thuế đã giảm được từ 537 giờ năm 2014 xuống còn 237 giờ năm 2020; thời gian tiếp nhận và thông quan đối với hàng luồng xanh chỉ còn từ 1-3 giây.

Công tác xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức được ưu tiên, chú trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Tài chính có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với công tác tham mưu, xây dựng chính sách và quản lý nhà nước của ngành Tài chính.

Tính đến tháng 3/2020, đã sắp xếp, cắt giảm được trên 5.641 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương; giảm 4.543 vị trí lãnh đạo quản lý. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, năm 2020 đã giảm được 8,7% biên chế, phấn đấu đến năm 2021, tối thiểu giảm 10% biên chế được giao so với năm 2015.

Có thể khẳng định, thành công của Đảng bộ và ngành Tài chính nhiệm kỳ vừa qua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo nền tảng cho việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước giai đoạn tiếp theo.

Xây dựng chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu

Quán triệt, nhận thức đầy đủ Cương lĩnh của Đảng, các định hướng, mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Tài chính và các lĩnh vực liên quan đến năm 2025 tầm nhìn 2030, với vai trò là hạt nhân chính trị của Bộ Tài chính, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chủ yếu của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ động viên thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đảm bảo nguồn lực tài chính ngân sách góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước; quản lý ngân sách nhà nước chặt chẽ; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; quản lý bội chi ngân sách nhà nước, nợ công chặt chẽ đảm bảo an ninh cho toàn nền tài chính quốc gia (nợ công không quá 60% GDP).

Cùng với đó, phấn đấu đến năm 2025, về cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; phát triển thị trường cổ phiếu, tăng quy mô thị trường trái phiếu, phát triển nhanh và bền vững thị trường bảo hiểm; thực hiện đồng bộ cải cách hành chính trong các lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hồng Vân