Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên trù bị

09:06 | 25/01/2021

(HQ Online) - Sáng nay, 25/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên trù bị.

Đại hội Đảng XIII: Trí tuệ, sáng tạo, đồng thuận sẽ làm nên thành công
Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng một tập thể Ban Chấp hành Trung ương thật sự đoàn kết
Đại hội XIII của Đảng: Kiên định, sáng tạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên trù bị

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng nay 25/1. Ảnh: dangcongsan.vn

Đầu giờ sáng nay 25/1, các đại biểu Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các đại biểu sẽ họp phiên trù bị tại hội trường lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đại hội tiến hành thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, sáng ngày 26/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ họp phiên khai mạc tại hội trường.

Theo chương trình, đại hội diễn ra từ ngày 25/1- 2/2 với sự tham dự của 1.587 đại biểu thuộc 67 đoàn, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội lần thứ XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường; thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Các mục tiêu nêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Theo phương hướng nhân sự, dự kiến Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII có 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết...

Thanh Nguyễn