Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công

17:03 | 29/11/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2216/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính công bố báo cáo dự toán ngân sách năm 2022 dành cho công dân
Sửa Luật Giá: Sửa đổi danh mục hàng hoá, bảo đảm linh hoạt trong quản lý
Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công
Chế độ báo cáo định kỳ mới sẽ chỉ bao gồm 2 loại báo cáo.

Theo Quyết định này, danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công sẽ bãi bỏ báo cáo về việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm. Như vậy, chế độ báo cáo định kỳ mới sẽ chỉ bao gồm: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) và Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm.

Quyết định nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương; các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý; các Sở Tài chính; các cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp; các chủ đầu tư sẽ phải thực hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ).

Bộ Tài chính sẽ nhận báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương.

Đối với báo cáo của các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý, cơ quan nhận báo cáo là cơ quan tài chính cùng cấp;

Đối với báo cáo của các Sở Tài chính, cơ quan nhận báo cáo là Bộ Tài chính, cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương.

Đối với báo cáo của cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp, cơ quan nhận báo cáo là cơ quan tài chính cùng cấp.

Đối với báo cáo của chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án), cơ quan nhận báo cáo là bộ, cơ quan trung ương, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (trường hợp được phân cấp quản lý), sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý.

Thùy Linh