Cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại vào năm 2025

20:21 | 02/08/2022

(HQ Online) - Mục tiêu của Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là năm 2022 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Tài chính điện tử và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở.

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế
Masan hợp tác với Trusting Social, tăng tốc thiết lập nền tảng Tiêu dùng- Công nghệ
Triển khai các ứng dụng thuế điện tử, hướng tới Bộ Tài chính số vào năm 2030
Chuyển đổi số Hải quan mang lại lợi ích 3 bên
Bộ Tài chính đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân, DN cần.

Bộ Tài chính đóng vai trò kiến tạo trong chuyển đổi số vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1484/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia. Thực hiện chính sách động viên hợp lý, cải thiện dư địa tài khóa, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

Đồng thời, chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0, kế thừa kết quả triển khai Chính phủ điện tử để từng bước thực hiện chuyển đổi số ngành Tài chính, cung cấp các dịch vụ Tài chính số, tham gia tích cực vào sự phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số.

Năm 2022 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Tài chính điện tử và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái Tài chính số phong phú, hiện đại trên mọi lĩnh vực, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin.

Ngành Tài chính đóng vai trò kiến tạo, kết nối, chia sẻ dữ liệu và các nền tảng số hóa, đáp ứng toàn diện nhu cầu giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác sử dụng thông tin số của Chính phủ, người dân, DN và các tổ chức.

Cùng với đó, đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho công chức, viên chức được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kế hoạch đặt ra 3 mục tiêu gồm: cung cấp các dịch vụ tài chính số chất lượng phục vụ xã hội; vận hành tối ưu các hoạt động của Bộ Tài chính; huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội.

Cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân, DN cần

Với mục tiêu cung cấp các dịch vụ tài chính số chất lượng phục vụ xã hội, Bộ Tài chính đặt mục tiêu cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa, thống nhất các thủ tục hành chính (TTHC); cung cấp dịch vụ mới trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, tăng năng suất lao động xã hội một cách chủ động; kịp thời đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Người dân, DN có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu cá thể hóa, theo suốt cuộc đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật không yêu cầu.

Một số chỉ tiêu cụ thể gồm: 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% dịch vụ công được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn tối đa thông tin, dữ liệu đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận hoặc được thu thập, chia sẻ phù hợp với tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định. Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ đữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới người dân, DN được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến; các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính liên quan đến người dân, DN đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, DN đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.

Ngoài ra, tối thiểu 90% người dân, DN hài lòng về việc giải quyết TTHC; 100% bộ phận một cửa được ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết; 100% DN tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng quy định về hóa đơn điện tử.

Về mục tiêu vận hành tối đa các hoạt động của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân, DN cần. 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính được gắn định danh số trong xử lý công việc theo lộ trình chung của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Đồng thời 100 % các ứng dụng cần thiết của ngành Tài chính được sử dụng, lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây. 100% các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin kết nối intemet có IPV6.

Cùng với đó, 100% hoạt động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ của Bộ Tài chính được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan nhà nước khác được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

90% hồ sơ công việc tại Bộ Tài chính được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

100% công tác báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của Bộ Tài chính được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo lộ trình chung của Chính phủ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Hoài Anh