Các nhiệm vụ chính của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

14:15 | 17/06/2021

(HQ Online) - Dự thảo Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đang được Bộ Tài chính xây dựng quy định 14 nhiệm vụ chính của VSDC.

Vốn điều lệ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là 2.000 tỷ đồng
Nhiệm vụ quản lý, điều hành của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
Yêu cầu Công ty CP Chứng khoán MB, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT dừng huy động vốn trái quy định
Các nhiệm vụ chính của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
VSDC có nhiệm vụ bảo mật thông tin liên quan đến sở hữu của khách hàng. Ảnh: Internet.

Theo đó, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Hai là, ban hành các quy chế về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán, quy chế thành viên của VSDC và các quy chế nghiệp vụ khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; xây dựng quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ;

Ba là, VSDC có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp dịch vụ khác quy định tại Điều lệ VSDC; thực hiện cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế cho các chứng khoán đăng ký tập trung tại VSDC; chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ đăng ký chứng khoán tại VSDC.

Bốn là, cung cấp thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán của người sở hữu chứng khoán trong công ty đại chúng, tổ chức phát hành theo yêu cầu của cô g ty đại chúng, tổ chức phát hành đó và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Nhiệm vụ thứ năm là chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của VSDC; đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký, đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên bù trừ; thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, Giấy chứng nhận thành viên bù trừ;

Sáu là, giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên của VSDC.

Bảy là, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơ sở dữ liệu phục vụ cho các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; có biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ các chứng từ gốc về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Tám là, bảo mật thông tin liên quan đến sở hữu của khách hàng; từ chối việc phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tài sản, trích lục, sao chép thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu cung cấp thông tin của kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của VSDC, báo cáo tài chính của thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật.

Chín là, phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư.

Mười là, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TPHCM trong hoạt động nghiệp vụ chứng khoán và cơ quan có thẩm quyền trong công tác điều tra, phòng, chống vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Mười một là, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng, tài sản của khách hàng với tài sản của VSDC; quản lý tách biệt tài sản của các quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; được sử dụng các nguồn hỗ trợ thanh toán trong trường hợp thành viên của VSDC tạm thời mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

Mười hai là, hoạt động vì lợi ích của người gửi chứng khoán, người sở hữu chứng khoán; bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Mười ba là, tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo chế độ tài chính đối với VSDC.

Mười bốn là, báo cáo, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán của VSDC; vi phạm của thành viên của VSDC.

Cùng với các nhiệm vụ nêu trên, dự thảo cũng cũng nêu rõ, VSDC có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VSDC.

Hoài Anh