Bộ Tài chính tổ chức phổ biến, tuyên truyền 2 bộ luật lớn mới ban hành

18:20 | 09/10/2019

(HQ Online) - Chiều nay, 9/10, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước (sửa đổi).

bo tai chinh to chuc pho bien tuyen truyen 2 bo luat lon moi ban hanh
Quang cảnh buổi phổ biến Luật

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị, cục, vụ, cấp ủy, công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hồ Thị Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết, Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực từ 1/7/2018.

Nhằm quán triệt các nội dung cơ bản của 2 đạo luật lớn nói trên, ngày 26/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính năm 2019, trong đó có nội dung tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi).

Để triển khai Kế hoạch này, Bộ Tài chính đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về nội dung của 2 Luật trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên đến từ Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ) và Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Phòng PCTN (sửa đổi) và Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi).

Trong các báo cáo nêu rõ, việc xây dựng Luật PCTN năm 2018 nhằm khắc phục những bất cập của Luật PCTN năm 2005 như: một số biện pháp còn mang tính hình thức, thiếu cơ chế bảo đảm thi hành và xử lý vi phạm pháp luật dẫn đến hiệu lực, hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn hạn chế.

Việc xây dựng Luật PCTN mới nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; kiểm soát có hiệu quả về tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Việc xây dựng Luật PCTN (sửa đổi) còn để đồng bộ với các quy định có liên quan trong các đạo luật quan trọng khác mới được Quốc hội thông qua.

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 đã chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Việc ban hành đạo luật này có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đồng thời, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung toàn diện các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009, bảo đảm hơn tính đồng bộ, thống nhất với các Bộ luật, Luật mới ban hành. Đồng thời, Luật này cũng có kế thừa các quy định còn phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật năm 2009, qua đó đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.

Hồng Vân