Bộ Tài chính quyết liệt triển khai Nghị quyết xử lý nợ thuế

18:26 | 24/03/2020

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

bo tai chinh quyet liet trien khai nghi quyet xu ly no thue Ngành Thuế quyết liệt kéo giảm nợ thuế
bo tai chinh quyet liet trien khai nghi quyet xu ly no thue Chính phủ chỉ đề nghị xóa “nợ ảo”, nợ thuế gốc sẽ tiếp tục theo dõi và xử lý
bo tai chinh quyet liet trien khai nghi quyet xu ly no thue Quyết liệt thu hồi nợ thuế những tháng cuối năm
bo tai chinh quyet liet trien khai nghi quyet xu ly no thue
Sẽ sớm có thông tư hướng dẫn Nghị quyết.

Thành lập Ban chỉ đạo xử lý nợ thuế

Để triển khai hiệu quả, thống nhất trong cả nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trong tháng 4 Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ tại Tổng cục Thuế (Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế) do Tổng cục trưởng làm trưởng ban.

Ban chỉ đạo Tổng cục có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn, kiểm tra các cục thuế thực hiện; phát hiện và chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình Bộ Tài chính các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Hàng quý, Ban chỉ đạo Tổng cục tổng hợp tình hình thực hiện của các cục thuế, chủ động hoặc đề xuất Bộ Tài chính xử lý các vướng mắc phát sinh. Chỉ thị cũng giao Trưởng Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế quyết định cụ thể các biện pháp để triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giao cục trưởng cục thuế các tỉnh, TP trong tháng 4 thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ ở địa phương do Cục trưởng làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ thị này; triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung. Tuỳ tình hình thực tế, cục thuế sẽ dự kiến các thành viên tham gia tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo. Cuối tháng của mỗi quý, Ban chỉ đạo sẽ phải tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị và báo cáo Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế.

Đồng thời, trước ngày 1/7, Ban chỉ đạo tại các cục thuế chỉ đạo thực hiện rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, từng đối tượng, bảo đảm chính xác; lập văn bản xác nhận giữa cơ quan thuế với UBND xã về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng yêu cầu cục thuế các địa phương trình UBND tỉnh, TP ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai Nghị quyết, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, đảm bảo phối hợp thống nhất với cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ, xác nhận và xử lý nợ.

Có thông tư hướng dẫn trước 15/5

Về thời điểm hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo thông tư về hồ sơ và trình tự thủ tục khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị quết ban hành trước 15/5.

Bên cạnh đó, Cục trưởng các cục thuế phải trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát hồ sơ, phân loại nợ từng đối tượng được xử lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ. Trên cơ sở này, tham mưu UBND tỉnh, TP có ý kiến tham gia với Bộ Tài chính về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục khoanh nợ, xoá nợ…

Đặc biệt, tại Chỉ thị, Bộ trưởng đã nhân mạnh tới công tác tuyên truyền, phổ biến, Chỉ thị yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh và thống nhất nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong và ngoài ngành.

Theo đó, trong tháng sẽ tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị đến lãnh đạo, cán bộ công chức của các cục và chi cục thuế.

Thùy Linh