Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2022

20:41 | 06/01/2022

(HQ Online) - Trong khuôn khổ Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức và tổng kết công tác Cơ quan Bộ Tài chính năm 2021 tổ chức ngày 6/1, Bộ Tài chính tổ chức phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2022.

Hải quan Quảng Ninh phát động thi đua “90 ngày đêm nước rút”
Thủ tướng chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội
Quản lý, điều hành ngân sách cần tích cực, quyết liệt nhưng đảm bảo khả thi, nuôi dưỡng phát triển nguồn thu
Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2022
Các Lãnh đạo Bộ Tài chính chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua năm 2022.

Theo Bộ Tài chính, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 đã được Quốc hội thông qua nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021- 2025 và các mục tiêu Chiến lược tài chính đến năm 2025.

Với truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao.

Trên cơ sở những kết quả, thành tích toàn ngành Tài chính đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021, tại Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2021, Bộ Tài chính đã tổ chức phát động thi đua năm 2022.

Khẩu hiệu hành động của đợt thi đua năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, phục hồi, hiệu quả, kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2022”. Thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

Mục tiêu của phong trào thi đua được Bộ Tài chính đặt ra là huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phát huy sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa gắn liền với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi NSNN.

Bộ Tài chính đã lên danh sách 5 nội dung, chỉ tiêu cụ thể của phong trào thi đua năm 2022, đồng thời đặt ra 5 biện pháp cơ bản để thực hiện được mục tiêu đề ra.

5 nội dung chỉ tiêu cụ thể của phong trào thi đua năm 2022 gồm:

Một là, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022; tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, bám sát diễn biến của dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về tài chính - ngân sách nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, minh bạch, thông thoáng và phù hợp; tiếp tục cơ cấu lại thu NSNN theo hướng bền vững, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu NSNN, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại, phấn đấu tăng thu NSNN; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; điều hành chi NSNN năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19...

Ba là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với trọng tâm là tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với NSNN; tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các lĩnh vực ngành Tài chính; dịch vụ công trực tuyến với mức độ cao...

Bốn là, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2022; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ...

Năm là, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Đảng, Nhà nước và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022.

Hoài Anh