Bộ Tài chính kịp thời giải quyết kiến nghị về quy định hành chính, tránh tạo dư luận không tốt trong xã hội

17:41 | 03/06/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị báo chí thuộc ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính.

bo tai chinh kip thoi giai quyet kien nghi ve quy dinh hanh chinh tranh tao du luan khong tot trong xa hoi Ngành Tài chính nỗ lực cải cách, tiếp tục thu lại nhiều kết quả tích cực
bo tai chinh kip thoi giai quyet kien nghi ve quy dinh hanh chinh tranh tao du luan khong tot trong xa hoi Năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính giữ vị trí trong top 3 trên bảng xếp hạng PAR Index
bo tai chinh kip thoi giai quyet kien nghi ve quy dinh hanh chinh tranh tao du luan khong tot trong xa hoi Ngành Tài chính đã cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính
bo tai chinh kip thoi giai quyet kien nghi ve quy dinh hanh chinh tranh tao du luan khong tot trong xa hoi
Nỗ lực cải cách hành chính của ngành Tài chính đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: T.Bình

Trong văn bản, Bộ Tài chính nêu rõ: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu kỹ và đầy đủ bộ tiêu chí, tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, đặc biệt là một số tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt được điểm tối đa của Par Index năm 2019 để có các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Tài chính để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, tính thống nhất và đảm bảo tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực tài chính; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành,...

Ngoài ra, các đơn vị cũng phải đẩy mạnh việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo một cách hiệu quả, thực chất; loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong xã hội,...

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sắp xếp lại, kiện toàn tổ chức bộ máy phải đảm bảo cơ cấu hợp lý; tăng cường phân cấp để giải phóng nguồn lực phục vụ cho phát triển, đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, đồng thời gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung về vị trí việc làm của công chức, viên chức sau khi cắt giảm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ,...

Công văn cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế, chính sách để chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tối đa hoá lợi ích của nhà nước; triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Bộ Tài chính cũng đề nghị ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị cũng phải được tăng cường, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; coi việc hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của các đơn vị và cũng là một trong các tiêu chí đánh giá công

Với các đơn vị báo chí ngành Tài chính, Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính.

Ngày 19/5/2020, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ 2/17 bộ, cơ quan ngang bộ với 94,77/100 điểm.

Năm 2019 Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để cải cách hành chính theo phương châm của Chính phủ đề ra của năm là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Thông qua đó, công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, ghi nhận nhiều nỗ lực của Bộ Tài chính trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Vân