Bộ Tài chính cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý tài sản công được Thủ tướng giao

14:49 | 27/02/2020

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

bo tai chinh cu the hoa cac nhiem vu quan ly tai san cong duoc thu tuong giao Bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản
bo tai chinh cu the hoa cac nhiem vu quan ly tai san cong duoc thu tuong giao Bộ Tài chính nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo toàn Ngành
bo tai chinh cu the hoa cac nhiem vu quan ly tai san cong duoc thu tuong giao Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
bo tai chinh cu the hoa cac nhiem vu quan ly tai san cong duoc thu tuong giao
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Kế hoạch này, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cụ thể hóa đầy đủ, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 32.

Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị 32; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các giải pháp, nhiệm vụ được phân công; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời giữa các đơn vị trong Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng chống lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ trưởng giao Cục trưởng Cục Quản lý công sản và thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng quản lý nhà nước, bao gồm: Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền về luật và các văn bản thi hành luật; rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật; đôn đốc, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, tham gia ý kiến theo thẩm quyền với các bộ, cơ quan trung ương trong việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (bao gồm nhà và xe ô tô chuyên dùng); đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp thực hiện theo thẩm quyền việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô,…); tiếp tục thực hiện Dự án nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục Quản lý Công sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công của các bộ, ngành, địa phương.

H.Vân