Báo cáo tài chính nhà nước sẽ được trình Chính phủ vào tháng 5/2020

11:32 | 04/10/2019

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước đang gấp rút triển khai hệ thống thông tin tổng hợp Báo cáo tài chính nhà nước để đảm bảo tiến độ trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội vào năm 2020.    

bao cao tai chinh nha nuoc se duoc trinh chinh phu vao thang 52020 KBNN: Tập trung thực thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018
bao cao tai chinh nha nuoc se duoc trinh chinh phu vao thang 52020 Lập báo cáo tài chính Nhà nước: Kho bạc Nhà nước đảm bảo thực hiện đúng lộ trình
bao cao tai chinh nha nuoc se duoc trinh chinh phu vao thang 52020 Ban hành hướng dẫn thực hiên lập Báo cáo tài chính nhà nước
bao cao tai chinh nha nuoc se duoc trinh chinh phu vao thang 52020
Kho bạc Nhà nước tiến hành xây dựng, triển khai hệ thống thông tin tổng hợp Báo cáo Tài chính nhà nước. Ảnh: Thuỳ Linh.

Triển khai Quyết định số 1134/QĐ-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án Tổng Kế toán nhà nước, đến nay Kho bạc Nhà nước đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ khung pháp lý và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cũng tiến hành xây dựng, triển khai hệ thống thông tin tổng hợp Báo cáo Tài chính nhà nước và tổ chức đào tạo, tập huấn việc lập Báo cáo tài chính nhà nước cho đơn vị dự toán cấp I và cho công chức Kho bạc Nhà nước các cấp.

Theo thống kê, tổng số các đơn vị thuộc đối tượng cung cấp thông tin tài chính năm 2018 cho Kho bạc Nhà nước trên phạm vi toàn quốc khoảng 57.000 đơn vị. Trong đó, tính đến ngày 31/8/2019 đã có khoảng 48.000 đơn vị đăng ký tài khoản, (chiếm khoảng 85% tổng số đơn vị) và khoảng 37.000 đơn vị gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính (chiếm khoảng 65% tổng số đơn vị).

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, chỉ khoảng 23.000 bộ báo cáo của các đơn vị được tiếp nhận thành công và chờ tổng hợp (chiếm khoảng 40% tổng số đơn vị).

Hiện nay, Kho bạc Nhà nước vẫn đang tích cực phối hợp với các địa phương để đảm bảo tiến độ của việc lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh (tháng 11-12/2019) cũng như đảm bảo tiến độ lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc để trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội (vào tháng 5/2020).

Thùy Linh