Báo cáo kết quả chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công thành công ty cổ phần

17:21 | 23/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

bao cao ket qua chuyen doi don vi su nghiep cong thanh cong ty co phan Đẩy mạnh tự chủ, đơn vị sự nghiệp công lập được áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp
bao cao ket qua chuyen doi don vi su nghiep cong thanh cong ty co phan Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần
bao cao ket qua chuyen doi don vi su nghiep cong thanh cong ty co phan Đơn vị sự nghiệp được áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp
bao cao ket qua chuyen doi don vi su nghiep cong thanh cong ty co phan
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị tổng hợp số liệu về: Tình hình thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập đến ngày 31/12/2018; kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; báo cáo đánh giá về tình hình và kết quả chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; các khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần và đề xuất, kiến nghị cơ chế chính sách để thúc đẩy chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, để Bộ Tài chính có cơ sở rà soát việc phê duyệt các phương án tổng thể và triển khai công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm công tác này đạt hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị gửi về bộ quyết định phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020 (nếu có).

Đối với những bộ, UBND tỉnh, thành phố, tập đoàn, tổng công ty có đơn vị sự nghiệp công lập đã hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần, đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ rà soát, gửi đủ các báo cáo về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định, gồm: kết quả xử lý các tồn tại về tài chính; phương án sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết quả định giá; quyết toán chi phí cổ phần hóa; quyết toán bàn giao từ đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần; các hành vi vi phạm của tổ chức tư vấn trong quá trình cổ phần hóa (nếu có).

H.Vân