Ban hành Niên giám Thống kê Hải quan năm 2011

09:10 | 03/08/2012

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định số 1669/QĐ-TCHQ về việc ban hành Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa XK, NK năm 2011 (bản chi tiết).

Cuốn Niên giám này sử dụng cho các đơn vị trong ngành, phục vụ cho các yêu cầu nghiên cứu, tra cứu về hàng hóa XK, NK, các yêu cầu phân tích so sánh số liệu hàng năm về mức độ tăng trưởng kinh tế đất nước.

Đồng thời, làm cơ sở để xây dựng các báo cáo thống kê của ngành Hải quan cho Chính phủ và các bộ, ngành dẫn chiếu tham khảo, làm tham mưu về chính sách kinh tế đối ngoại của Chính phủ.

Q.H