98% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết qua mạng

13:33 | 11/07/2019

(HQ Online) - Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã thụ lý, giải quyết gần 6,3 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 98% giải quyết thông qua mạng internet, còn lại giải quyết trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

98 ho so thu tuc hanh chinh giai quyet qua mang Nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được điện tử hóa
98 ho so thu tuc hanh chinh giai quyet qua mang Hải quan Nghệ An: Cải cách hơn nữa để tăng thu ngân sách
98 ho so thu tuc hanh chinh giai quyet qua mang TPHCM: Sẽ kết nối camera tại các điểm nhạy cảm
98 ho so thu tuc hanh chinh giai quyet qua mang
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Đánh giá về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục cho biết các đơn vị trong ngành đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời, hiệu quả các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về TTHC; đồng thời, chỉ đạo niêm yết, đăng tải đầy đủ các TTHC tại trụ sở, địa điểm làm thủ tục hải quan, trên các cổng, trang thông tin điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Việc kiểm soát TTHC được chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, bảo đảm yêu cầu quản lý. Cụ thể, thực hiện đánh giá tác động của TTHC tại 5 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo (gồm 25 TTHC sửa đổi, bổ sung; 1 TTHC bị bãi bỏ).

Trình Bộ Tài chính ký các Quyết định công bố TTHC tại Thông tư số 07/2019/TT-BTC, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và Thông tư số 22/2019/TT-BTC (gồm 11 TTHC mới; 8 TTHC sửa đổi, bổ sung; 1 TTHC bãi bỏ).

Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến Văn phòng Bộ Tài chính đối với dự thảo Quyết định công bố TTHC tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 38/2018/TT-BTC, Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 93/2018/TT-BTC; đang thống kê TTHC tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC để hoàn thiện, trình Bộ Tài chính công bố trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đã trình Bộ Tài chính đơn giản hóa 2 TTHC tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC; đề xuất đơn giản hóa 7 TTHC, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 14 điều kiện kinh doanh tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP theo Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 và Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính.

Về cải cách hành chính, Tổng cục Hải quan thường xuyên chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính theo định hướng của Chính phủ tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 và chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được chú trọng triển khai thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan; tăng cường triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; chủ động phối hợp với các bộ, ngành cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng trình Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp cải thiện xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới. Tổ chức làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ để tìm hiểu về Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2019 và tiếp nhận, xử lý các tồn tại, hạn chế được chỉ ra từ hoạt động khảo sát việc thực hiện TTHC Hải quan tại 6 tỉnh, thành phố.

Theo Tổng cục Hải quan, cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong 6 tháng đầu năm được chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, bảo đảm yêu cầu quản lý, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu các tiêu cực trong giải quyết TTHC nhất là ở cấp chi cục.

N.Linh