235 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

07:10 | 08/10/2021

(HQ Online) - Từ cuộc họp thứ bảy của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với các bộ, ngành đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai và hoàn thành các mục tiêu theo các kế hoạch. Trong năm 2020-2021 dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song các bộ, ngành vẫn tích cực trong công tác triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

235 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
Thêm 2 thủ tục của Bộ Nông nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Thêm 2 thủ tục của Bộ Y tế thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Phó Thủ tướng yêu cầu đề xuất giải pháp cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành
Kết quả nổi bật thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (thời điểm tháng 9/2021 so với năm 2014). 	Biểu đồ: T.Bình.
Kết quả nổi bật thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (thời điểm tháng 9/2021 so với năm 2014). Biểu đồ: T.Bình.

Kết quả thực hiện tăng hàng chục lần

Tính từ khi vận hành chính thức (năm 2014) đến tháng 9/2021, số bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia đã tăng gấp 4 lần; số lượng thủ tục hành chính tăng 39 lần; số lượng doanh nghiệp tham gia tăng khoảng 23 lần; số lượng hồ sơ được khai báo tăng khoảng 193 lần.

Từ sau cuộc họp lần thứ bảy của Ủy ban 1899 (tháng 9/2020) đến nay, các bộ đã triển khai chính thức 35 thủ tục (8 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 18 thủ tục của Bộ Y tế, 1 thủ tục của Ngân hàng Nhà nước, 6 thủ tục của Bộ Công Thương, 2 thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Đồng thời hoàn thành kiểm tra kết nối, đang chuẩn bị triển khai chính thức 6 thủ tục mới của Bộ Quốc phòng; nâng cấp, cập nhật 10 thủ tục; tổ chức 11 đợt tập huấn.

Tính đến ngày 20/9, đã có 235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, với khoảng 4,1 triệu bộ hồ sơ của gần 49.500 doanh nghiệp.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN và kết nối ngoài ASEAN, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN. Tính từ khi triển khai (1/2018) đến ngày 20/9/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 413.887 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 1.079.798 C/O.

Tính chung sau hơn 2 năm kết nối chính thức đến tháng 9, số lượng chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử được trao đổi qua Cơ chế một cửa ASEAN tăng từ 4.445 C/O trong năm 2018 đến 1.493.685 C/O đến tháng 9/2021 (tăng 336 lần).

Đối với trao đổi các chứng từ điện tử theo cam kết trong ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành việc phát triển các chức năng phục vụ cho việc kiểm thử trao đổi thông tin tờ khai Hải quan ASEAN và đang phối hợp với các nước để kết nối qua môi trường thử nghiệm.

Từ đầu tháng 8/2021, Việt Nam đã bắt đầu thử nghiệm trao đổi thông tin tờ khai Hải quan ASEAN với Indonesia, Brunei, Lào và các nước ASEAN khác có sự sẵn sàng kết nối.

Liên quan đến triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu. Hiện đã hoàn thành trao đổi thông tin thử nghiệm qua kênh truyền Internet mở cũng như hoàn thành thiết lập kênh kết nối an toàn và đang trong quá trình chuẩn bị để trao đổi thử nghiệm qua kênh kết nối an toàn.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công Thương tiến hành đàm phán để hoàn thiện các Nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; đàm phán để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc.

Triển khai “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử” giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Việt Nam và Bộ Các ngành cơ bản của New Zealand thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, nhóm công tác liên bộ đã thống nhất mặt hàng, thông tin sẽ trao đổi với New Zealand và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 3 với nhóm triển khai của New Zealand...

Phấn đấu hoàn thành Nghị định về chia sẻ thông tin

Thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Ủy ban 1899, điều phối trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, thời gian tới Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban 1899. Theo đó, chậm nhất vào quý 1/2022, hoàn thành triển khai chính thức 26 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg.

Cùng với đó là chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung; xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; kết nối, tích hợp Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Nhiệm vụ quan trọng khác là xây dựng kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2021 - 2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thái Bình