2 thủ tục của Bộ Nông nghiệp kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

10:00 | 22/12/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan địa phương về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục của Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

4 thủ tục nhập khẩu thuốc được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
202 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
Bộ Tài chính có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
2 thủ tục của Bộ Nông nghiệp kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Trước đó, ngày 25/11/20202, Cục Chăn nuôi có công văn số 1265/CN-VP ngày 25/11/2020 gửi Tổng cục Hải quan (Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899) về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục: Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và Miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Để thực hiện, Tổng cục Hải quan thông báo các cục hải quan địa phương thực hiện các nội dung: thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, từ ngày 21/12/2020, 2 thủ tục hành chính nêu trên được thực hiện thông Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý trên hệ thống Thông tin nghiệp vụ hải quan (E-Customs) với 2 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông tin nghiệp vụ hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với 2 thủ tục hành chính vừa kết nối của Cục Chăn nuôi và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, cập nhật đến 15/11/2020, đã có 202 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 3,44 triệu hồ sơ của hơn 42,7 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Thái Bình