11 nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

21:32 | 02/12/2021

(HQ Online) - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đoàn Văn Việt đã nêu 11 nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra ngày 2/12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc
Văn hóa doanh nghiệp tạo đà cho phát triển trong "trạng thái bình thường mới"
Mạnh dạn đầu tư cho văn hóa doanh nghiệp
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất, Bộ đang tập trung nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền về phát triển văn hóa, trong đó khẳng định sự đóng góp của văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, để văn hóa đứng ngang hàng kinh tế, chính trị.

Thứ hai, Bộ tiếp tục tập trung tham mưu, đề xuất để hoàn thiện thể chế, chính sách,… trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa; đặc biệt khai thác, khuyến khích sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, của các tổ chức, các doanh nghiệp…

Thứ ba, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, cần tập trung xây dựng môi trường văn hóa, trong đó có một nội dung quan trọng là phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương để xây dựng được hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ tư, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để tạo động lực về phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế. Trong nội dung này, Bộ tập trung tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ văn hóa, các sản phẩm văn hóa, qua đó xây dựng các bộ tiêu chí liên quan về chỉ số văn hóa quốc gia, hướng tới sự phát triển bền vững.

Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của văn hóa.

Thứ sáu, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Theo đó, cần xây dựng các chương trình về văn hóa nghệ thuật cũng như về di sản văn hóa các dân tộc. Đồng thời, nâng cấp và khai thác hiệu quả về văn hóa và di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Thứ bảy, hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, trong đó tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa. Đây là một trong những nội dung quan trọng và cần tập trung xây dựng chiến lược của các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú ý những lợi thế về công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

Thứ tám, chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa. Cần xây dựng các đề án để đầu tư, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật, chiến lược văn hóa đối ngoại tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như xúc tiến thành lập một số trung tâm văn hóa của Việt Nam tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Pháp, Nga, Trung Quốc… trong thời gian tới.

Thứ chín, tạo sự đột phá trong vấn đề nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, theo đó tập trung vào thế mạnh là thị trường đào tạo văn nghệ sĩ, diễn viên trong nước và nước ngoài.

Thứ mười, quan tâm đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.

Cuối cùng là, tập trung hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển lĩnh vực văn hóa.

Hương Dịu