100 đảng viên cơ quan Tổng cục Hải quan tại Đà Nẵng học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

16:29 | 15/04/2021

(HQ Online) - Ngày 15/4, tại Đà Nẵng, 100 cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan tại TP Đà Nẵng đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức.

Khối cơ quan thuộc Tổng cục Hải quan tại phía Nam học tập Nghị quyết XIII của Đảng
Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị
Gần 900 đảng viên cơ quan Tổng cục Hải quan học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Hiên
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Hiên

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe PGS.TS. Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện chính trị khu vực III TP. Đà Nẵng quán triệt những nội dung cơ bản các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nội dung quan trọng về tình hình thế giới, tình hình kinh tế- xã hội về công tác xây dựng Đảng; những thuận lợi, khó khăn của đất nước trong giai đoạn hiện nay cũng như các quyết sách quan trọng của Đảng để đưa đất nước vững bước đi lên trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Hội nghị đã quán triệt các chuyên đề như Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Như vậy, đây là lần thứ 3, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 2 hội nghị trước đó (vào ngày 27, 28/3 và 14/4), có hơn 1.000 cán bộ, đảng viên thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan đã tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang Hùng