• Nâng hạng tín nhiệm -  cơ hội lớn thu hút đầu tư - 07:17 | Thứ bảy, 20/04/2019
    Khi một nền kinh tế hội nhập với kinh tế thế giới, xếp hạng tín nhiệm là cần thiết. Đây là chỉ số để các nhà đầu tư trực tiếp, gián tiếp tham chiếu đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, năng lực hấp thụ vốn, khả năng trả nợ và các rủi ro về kinh tế, chính trị