Cục Hải quan Gia Lai Kontum

- 07:06 | 28/06/2011

Điện thoại: 059.3823756 Fax: 059.3824165 Email: infoglkt@customs.gov.vn Website: http://www.gialaikontumcustoms.gov.vn

1.Chi cục Hải quan cửa khẩu Lệ Thanh:

- ĐT: 059.3846.911

- Fax: 059.3846.911


2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Bờ Y:
- ĐT: 060.3885203

- Fax: 060.3885246

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Kon tum

- ĐT: 060.3863208

- Fax: 060.3865584

4. Chi cục Kiểm tra Sau thông quan:

- ĐT: 059. 3719620

- Fax: 059.3719620