Văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thỉ hành quyết định hành chính thuế

Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thỉ hành quyết định hành chính thuế
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/11/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 87/2018/TT-BTC
Người ký: Trần Xuân Hà
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực