Văn bản: Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ tran

Tên văn bản: Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ tran
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành:
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 05/12/2018
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 13/2018/TT-BNV
Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực